TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HOÏC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

I- TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2018-2019

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2019-2020:

III- NHỮNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020:

I- TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2018-2019

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2019-2020:

III- NHỮNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020:

Bài viết liên quan