KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá.

II. Phạm vi tự đánh giá.

III. Công cụ tự đánh giá.

IV. Hội đồng tự đánh giá:

 

Bài viết liên quan