KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

I/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

II/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

III/ NHIỆM VU, GIẢI PHÁP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ QUANG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 08/ KH-TH Mỹ Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

--------------------------------

I/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTG ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mói chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 7097/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

II/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

2. Xây dựng nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; chương trình, tài liệu giáo dục địa phương;

3. Triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương và của nhà trường.

III/ NHIỆM VU, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông vềCTGDPT mới

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh về đổi mới CTGDPT;

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, CBQL, GV, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới để tạo sự đồng thuần, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện;

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc giám sát, phản biện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc định hướng dư luận xã hội.

- Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân của nhà trường có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện CTGDPT mới

2.1. Đảm bảo số lượng chỉ tiêu biên chế; sắp xếp, kiện toàn, bố trí đội ngũ nhà giáo

Đảm bảo về chất lượng; đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay; có trình độ chuyên môn, năng lực, có kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; tỷ lệ đạt chuẩn 25/25 GV, tỉ lệ 100% và trên chuẩn 24/25 GV, tỉ lệ 96,0%; có ý thức tự giác nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Do đó, nhanh chóng tiếp cận được các nội dung, chương trình đổi mới, phát triển giáo dục và phát huy được sở trường trong công tác, sự sáng tạo trong hoạt động giảng dạy

Tuy nhiên, so với nhu cầu thì số lượng giáo viên vẫn còn thiếu ( để dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên trực tiếp đứng lớp của trường là 25/17, tỷ lệ GV/ lớp 1,47). Do đó, để triển khai tốt CTGDPT mới thì nhà trường cần tham mưu các cấp lãnh đạo cần thực hiện:

- Kịp thời xây dựng,hoàn thiện bổ sung các vị trí việc làm, mô tả công việc, khung năng lực trong Đề án vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế đi đôi với Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giảm biên chế nhưng phải đảm bảo số lượng người làm việc, chỉ tiêu biên chế nhà giáo theo quy định về định mức biên chế, thời gian làm việc để đảm bảo số lượng đội ngũ CBQL và nhà giáo trong việc triển khai thực hiệnCTGDPT mới.

- Tham mưu các cấp thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hạng viên chức, chỉ tiêu biên chế được giao. Công khai, minh bạch, góp phần thu hút được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt về công tác, đáp ứng yều cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, là thay thế cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nghỉ hưu trong những năm học tiếp theo

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.

Căn cứ chương trình, nội dung giảng dạy theo CTGDPT mới, nhà trường tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình thực trạng, xác định nhu cầu, chỉ tiêu số lượng cần bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cập nhật, bổ sung kiến thức, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục theo chương trình mới; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học, cử tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT và triển khai, hướng dẫn, tập huấn 100% giáo viên của nhà trường.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; tăng cường công tác đào tạo nâng chuẩn cho 2 GV (01 GV Tin học; 01 GV TH); đào tạo lại đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu dổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên; nâng cao tính tích cực, chú trọng việc tự bồi dưỡng của từng giáo viên; khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho nhà giáo được thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí, công việc đảm nhiệm.

Rà soát, đánh giá năng lực của từng giáo viên và bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các khối lớp để có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cho phù hợp ở từng năm.

Thời gian hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên:

- Đối với giáo viên dạy lớp 1: hoàn thành trước tháng 8/2020;

- Đối với giáo viên dạy lớp 2: hoàn thành trước tháng 8/2021;

- Đối với giáo viên dạy lớp 3: hoàn thành trước tháng 8/2022;

- Đối với giáo viên dạy lớp 4: hoàn thành trước tháng 8/2023;

-Đối với giáo viên dạy lớp 5: hoàn thành trước tháng 8/2024;

- Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

- Hình thức bồi dưỡng: Trực tiếp và qua mạng Internet

- Nội dụng bồi dưỡng: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.3. Đánh giá phân loại và đánh giá chuẩn nghề nghiệp

Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, chiều hướng, khả năng phát triển của cán bộ quản lý, nhà giáo theo các quy định của Bộ nội vụ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Qua đó, nắm bắt được thực trạng chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực để có cơ sở xây dựng kế hoạch sàng lọc, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ nhân lực.

3. Sắp xếp, quy hoạch trường, lớp; đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện CTGDPT mới

- Tiến hành thực hiện “Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học của ngành GD&ĐT tỉnh Bình Định đến năm 2020” theo Quyết định số 4006/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định. Nhà trường rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mô hình về cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; xây dựng kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp- công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy;Quyết định số 7097/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

- Xây dựng phương hướng chiến lược phát triển và xây dựng nhà trường giai đoạn 2019-2025, phù hợp với lộ trình áp dụngChương trình giáo dục phổ thông mới và các tiêu chuẩn cơ bản về cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Tham mưu các cấp đầu tư phòng học, đảm bảo 01 phòng/lớp để triển khai dạy học 02 buổi/ngày ( điểm trường Bình Trị thiếu 01 phòng, điểm trường Tân An thiếu 2 phòng),xóa bỏ phòng học bị xuống cấp; tiếp tục phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II trong những năm tiếp theo.

- Nhà trường sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Ưu tiênđầu tư thiết bị phòng Tin học, thiết bị dạy học ngoại ngữ cho nhà trường.

- Rà soát đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ GD&ĐT.

- Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu để đảm bảo thực hiện CTGDTH mới theo lộ trình cụ thể:

+ Từ nay đến trước 9/2020: Hoàn thành việc chuẩn bị sơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành;

+ Từ tháng 9/2020 đến trước tháng 9/2021: Hoàn thành việc việc chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 theo danh mục thiết thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành;

+ Từ tháng 9/2021 đến trước tháng 9/2022: Hoàn thành việc việc chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành;

+ Từ tháng 9/2022 đến trước tháng 9/2023: Hoàn thành việc việc chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành;

+ Từ tháng 9/2023 đến trước tháng 9/2024: Hoàn thành việc việc chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành;

4. Thực hiện chương trình, nội dung giáo dục địa phương

Nhà trường thực hiện nội dung chương trình giáo dục địa phương theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ. Theo hướng Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội có liên quan xây dựng chương trình giáo dục địa phương cấp Tiểu học và theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của huyện Phù Mỹ và của tỉnh Bình Định. Nội dung giáo dục địa phương được tích hợp vào hoạt động trải nghiệm.

5. Kinh phí thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư kinh phí xây mới, nâng cấp tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cần thiết để thực hiện chương trình giáo dục.

- Bằng nguồn tiết kiệm chi và huy động các nguồn lực kinh phí xã hội để từng bước hỗ trợ cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới một cách có hiệu quả và thiết thực nhất.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiệnChương trình giáo dục phổ thông mới theo từng quý, từng năm; điều chỉnh bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện của nhà trường.

7. Công tác tham mưu phối hợp

7.1. Đối với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo theo quy định để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể:

- Xây mới 8 phòng học ở điểm trường Trung Thành và 3 phòng học ở điểm trường Bình Trị, Tân An.

- Tu sửa, nâng cấp các phòng chức năng và Thư viện trường học, tường rào cổng ngõ các điểm trường.

- Bàn ghế giáo viên, học sinh và các trang thiết bị theo quy định cho các phòng học và các phòng chức năng ( Tin học ,ngoại ngữ).

- Xây mới các công trình vệ sinh, công trình nước sạch ở 3 điểm trường.

7.2. Đối với chính quyền địa phương

- Nhà trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tham mưu với chính quyền địa phương để xây dựng, sửa chữa, mua sắm đảm bảo có đủ sơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tăng cường công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong việc chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

7.3. Phối hợp với Ban ĐDCMHS

Tích cực truyền thông với cha mẹ học sinh và xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ hơn về việc đổi mới chương trình

giáo dục phổ thông nói riêng và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung.

8. Công tác báo cáo

Nhà trường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động liên quan đến việc dạy và học tại đơn vị mình, tham mưu, đề xuất cho các cấp đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ Đề án đã đề ra, báo cáo về cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/6 hằng năm. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông của huyện để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động dạy và học trong nhà trường. Tham mưu, đề xuất và báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo đổi mới Chương giáo dục phổ thông của huyện để xem xét, giải quyết.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục huy động sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng trong xã hội, của phụ huynh học sinh, huy động lồng ghép các nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đánh giá GV theo chuẩn nghể nghiệp đề xuất cho đi đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ quản lý, GV chưa đạt chuẩn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông của tổ chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường; dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân kịp thời phát hiện những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

- Thường xuyên giám sát, hỗ trợ công việc của các thành viên trong tổ chuyên môn để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất với nhà trường các biện pháp xử lý. Tổng hợp ý kiến và báo cáo lãnh đạo nhà trường trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

3. Đối với giáo viên.

- Chủ dộng xây dựng kế hoạch của cá nhân để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường.

- Tham gia tập huấn đầy đủ và có chất lượng các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn do trường và các cấp quản lý tổ chức; chủ động trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

- Thực hiên đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phát hiện những thuận lợi, khó khăn và kịp thời đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn.

- Tích cực tự làm thiết bị dạy học và xây dựng học liệu điện tử của môn học, hoạt động giáo dục theo phân công của tổ chuyên môn trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của trường Tiểu học Mỹ Quang. Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, chỉ đạo giúp cho nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đinh Văn Lân