KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ Năm học: 2019 – 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ

Năm học: 2019 – 2020

I-  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

II- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

 

Bài viết liên quan