KẾ HOẠCH QUẢN LÝ (Việc dạy thêm, dạy thêm trong và ngoài nhà trường năm học 2019-2020)

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ

(Việc dạy thêm, dạy thêm trong và ngoài nhà trường năm học 2019-2020)

I/ Mục tiêu:

II/ Về đặc điểm tình hình của nhà trường:

III/ Các biện pháp quản lý của nhà trường trong việc chấn chỉnh chấm dứt dạy thêm, học thêm năm học 2019-2020:trường:

IV/ Kế hoạch kiểm tra, xử lý của nhà