KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019-2020

A. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

B- KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC:

C- CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH:

 

Bài viết liên quan