26/11/19  Tin của trường  191
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra nội bộNăm học: 2019 – 2020
 26/11/19  Tin của trường  194
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
 26/11/19  Tin của trường  188
KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNGNĂM HỌC 2019-2020
 26/11/19  Tin của trường  191
I- TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2018-2019II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2019-2020:III- NHỮNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020:
 26/11/19  Tin của trường  188
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ(Việc dạy thêm, dạy thêm trong và ngoài nhà trường năm học 2019-2020)
 26/11/19  Tin của trường  197
I/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCHII/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUIII/ NHIỆM VU, GIẢI PHÁP